Syta Venema

Syta Venema eetstoornis coach www.isa-power.nl

Syta Venema

Coach ISA Power
Praktijkruimte in Friesland

Perfectionistisch, verantwoordelijk, emotioneel

Perfectionistisch, groot verantwoordelijkheidsgevoel, sterk ervaren van emoties en mensen graag tevreden willen houden. Deze karaktereigenschappen vormden de basis voor mijn eetstoornis.  Toen ik het gevoel had dat mijn lichaam mij in de steek liet en ik het vertrouwen hierin aan het verliezen was, bood de eetstoornis mij schijncontrole. Uit ervaring weet ik dat trajecten pas helpen wanneer je zelf erkent  dat het zo niet langer kan en er wat veranderen moet. De weg naar herstel was confronterend, maar vooral leerzaam. Ik ben nog altijd blij dat ik hulp gevraagd en geaccepteerd heb.

Dezelfde karaktereigenschappen en mijn ervaring wil ik inzetten om jou te laten stralen, je talenten naar voren te laten komen en je geloof in eigen kracht te laten groeien. Ik wil je helpen je eigen identiteit te vinden en de durf om jezelf te zijn te versterken. Je mag er zijn en je mag voor jezelf kiezen. Ik wil je helpen om te leren luisteren naar je lichaam, je grenzen aan te voelen, deze te accepteren en aan te geven. 

Ik vind het belangrijk dat je je bij mij op je gemak voelt en dat je jezelf kan zijn. Ik werk vanuit wederzijds respect en zonder te oordelen. Ik begeleid jou op een realistisch manier met vooruitgang en tegenslagen, maar altijd passend bij jou en met als doel herstel. Samen staan we sterker en kunnen we de eetstoornis verslaan. Ik zie jou graag gelukkig! 

Syta's Expertise

Anorexia, Boulimia, Noa, BED
Weerbaarheid
Emotie regulatie
Cognitieve gedragstherapie
Persoonsgericht

Syta's  Certificaten en Diploma’s

Hbo Pedagogiek/ Social Work
Rots en Water (voortgezet onderwijs en basisschool)

Zoek je een coach in de regio Friesland? Plan dan een intake gesprek met mij in. 

 

Friesland hulp eetstoornissen, behandeling eetstoornis Friesland

Perfektionistysk, grut ferantwurdelikheidsgefoel, sterk erfare fan emoasjes en minsken graach tefreden hâlde wolle. Dizze karaktereigenskippen foarmden de basis fan myn ytstoarnis. Doe’t ik it gefoel hie dat myn lichem my sitte liet en ik it fertrouen hjir yn oan it ferliezen wie, joech de ytstoarnis my skynkontrole. Ut erfaring wit ik dat trajekten pas helpe wannear ast self ynsjochst dat it sa net langer kin en der wat feroarje moat. De wei nei herstel wie dreech, mar foaral learsum. Ik bin noch altyd bliid dat ik self hulp freeche en oannaam ha.

Deselde karaktereigenskippen en myn erfaring wol ik ynsette om dy strale te litten, dyn talinten nei foaren te komme litten en dyn leauen yn dyn eigen krêft groeie te litten. Ik wol dy helpe dyn eigen identiteit te finen en dyn moed om dysels te wêzen te fersterkjen. Do meist der wêze en do meist foar dysels kieze. Ik wol dy helpe om te lústerjen nei dyn lichem, dyn grinzen oan te fielen, dizze oan te nimmen en oan te jaan.

Ik fyn it belangryk datst do dy by my op dyn gemak fielst en datst dysels wêze kist. Ik werk fanút respekt dat fan twa kanten komt en sûnder te oardielen. Ik begelied dy op een realistyske manier mei foarútgong en tsjinslach, maar altyd passend by dy en mei doel om better te wurden. Tegearre stean we sterker en kinne we de ytstoarnis ferslaan.

Ik sjoch dy graach gelokkich!

Syta Venema
Ervaringsdeskundige Coach ISA Power

 
 
Chat with us