ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van ISA Power betreffende de coach trajecten, voorlichting workshops, events, trainingen/opleiding o.i.d. van ISA Power. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat, een individueel coach traject start of aan onze events deelneemt.

Artikel 1:
Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van client/opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee ISA Power een overeenkomst sluit tot het verzorgen van voorlichting, workshops, trainingen, of coaching ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1. De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het ondertekend inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier, of bevestigen per e-mail, of een akkoord op de voor op gestelde offerte en/of de handtekening in het werkboek van (B)EAT IT NOW, (B)EAT IT 4 KIDS en BOUNCE BACK .
2.2. Alle voorlichtingen, workshops, cursussen of personal coaching worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
2.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging
3.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk (per e-mail) of aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum. Client heeft 2 dagen na bevestiging en/of inschrijving voor een coach traject de tijd om kosteloos te annuleren. De kosten voor de administratieve handelingen bedragen 50,00 euro (incl btw).

3.2.A (Annuleren coach sessie)
In geval van verhindering van een client voor een coach sessie met zijn/haar coach is ISA Power gerechtigd een factuur te zenden. Een coach sessie dient minimaal 24 uur van te voren worden geannuleerd, bij annulering of wijzigingen binnen de 24 uur worden 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

3.2.B (Annuleren en behoud startkit)
Bijv: als client een (B)EAT IT NOW traject is gestart (of (B)EAT IT 4 KIDS en/of BOUNCE BACK) dan ontvangt de client een startkit. Deze wordt gratis door ISA Power weggegeven op basis van de 10 sessies die in het pakket zijn inbegrepen. De kosten van het pakket vindt u hier. Mocht client onverwachts eerder willen stoppen, door acute opname en/of andere redenen, dan worden er kosten in rekening gebracht voor de startkit en het werkboek (welke niet meer hergebruikt kan worden). De kosten voor de administratieve verwerking en startkit bedragen 150,00 euro (incl btw).

3.2.C (Annuleren en teruggave startkit)
Bijv: als client een (B)EAT IT NOW traject is gestart (of (B)EAT IT 4 KIDS en/of BOUNCE BACK) dan ontvangt de client een startkit. Deze wordt gratis door ISA Power weggegeven op basis van de 10 sessies die in het pakket zijn inbegrepen. De kosten van het pakket vindt u hier. Mocht client onverwachts eerder willen stoppen, door acute opname en/of andere redenen, dan mag de client de onaangetaste startkit (die nog netjes is) compleet terugsturen (ook werkboek waarin wellicht geschreven is) naar ISA Power en worden er slechts 75,00 euro (incl btw) administratie kosten in rekening gebracht.

3.3. Annulering of het verschuiven naar een andere cursus, voorlichting start datum van coach sessie is mogelijk. Allemaal in overleg – en is tot 1 maand (30 dagen) vòòr aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursus/ coachsessie in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld (events/workshops) in rekening gebracht.
3.4. Tussentijds annuleren (na aanvang van de workshop/het event) is niet mogelijk. Opdrachtgever is als dan volledige betaling verschuldigd.
3.5. Bij niet verschijnen van de cliënt/deelnemer zijn de volledige 100% cursus coach kosten verschuldigd aan ISA Power.
3.6. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling
4.1. In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, in alle gevallen 14 dagen vóór aanvang van de voorlichting, lezing, workshop of voorafgaand de start van de (B)EAT IT training/BEAT IT 4 KIDS/BOUNCE BACK/Losse sessies/BOOST Programma.
4.2. Client kan kiezen om de factuur voor de training/coaching/workshop (etc..) in termijnen te voldoen. Deze termijnen worden in overleg met ISA Power vastgelegd. Elke termijnbetaling brengt extra administratie met zich mee, afhankelijk van het aantal termijnen worden extra administratieve kosten in rekening gebracht. De meest actuele tarieven vindt u hier.
4.3. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanmeldingsvoorwaarden van de betreffende opleiding vermeld staat.
4.4. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Hiervoor worden incasso- en administratiekosten in rekening gebracht, afhankelijk van de totale kosten en het aantal termijnen. De vordering van deze deeltermijnen wordt via automatische incasso geïnd op de vooraf overeengekomen termijndatum. De eerste termijn dient voldaan te zijn 14 dagen vóór de startdatum van de opleiding.
4.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan ISA Power in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5: Intellectuele eigendom
5.1. Het auteursrecht op de door ISA Power uitgegeven brochures, manuals, trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen "materialen", berust bij ISA Power, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ISA Power zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van ISA Power berust uitsluitend bij ISA Power. 

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
6.1. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande opleidingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangend coach, trainer/opleidingsdeel.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. ISA Power spant zich in om de gegeven activiteiten; training, workshop, lezing en personal coaching o.i.d., naar beste inzicht en vermogen uit te voeren: In de overeenkomst, welke getekend wordt door opdrachtgever (de coach van ISA Power) en cliënt/opdrachtgever (u/jij), staat het doel om een significante bijdrage te leveren aan de kennis en ontwikkeling van cliënten en deelnemers, om hen te helpen op een succesvolle en gelukkige manier hun doelen te realiseren omschreven.
7.1.1 - Missie & Visie “Het is de missie van ISA Power om een Inspirator, Stimulator en Activator te zijn zodat de cliënt (u/jij) een innerlijke kracht kan ontketenen en gelukkiger, dankbaarder, trotser en relaxter in het leven leert staan. Door het delen van kennis en het geven van inzichten tijdens trainingen, workshops en personal coaching begeleid ISA Power mensen naar een hogere niveau van zingeving, energie, geluk, levens- vreugde en kwaliteit. ISA Power beloofd te handelen naar haar doel en haar onvoorwaardelijk in te zetten voor zowel de persoonlijke groei en ontwikkeling van haar cliënten en zichzelf.”
7.2 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
7.3. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hier tegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4. ISA Power is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5. Aan de inhoud van de brochure, website en manuals van ISA Power kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Overige bepalingen
8.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de client/opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.
8.2. ISA Power kent een Ethische Code die zelf toeziet op het naleven van in de ethische code geformuleerde uitgangspunten door de deelnemers aan de ethische code: medewerkers, trainers, mentoren, cursisten en gecertificeerden. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten worden conform de Klachtenprocedure van ISA Power afgehandeld.

ISA Power hanteert de ethische codes opgesteld door NOBCO en ACC – Academy for Counselling and Coaching. De zelfstandige coaches van ISA Power, welke zelf aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, hanteren en dienen zich te houden aan de regels en codes opgesteld door diens beroepsvereniging.

Chat with us